Managementvennootschappen zijn populair bij bedrijfsleiders, zelfstandigen en directieleden. Of het zinvol is om een managementvennootschap op te richten, hangt af van verschillende juridische, praktische en fiscale factoren die in overweging moeten worden genomen.

Een reden om een managementvennootschap te kiezen in plaats van je beroep uit te oefenen onder je eigen naam, kan zijn om risico’s te beperken. Op deze manier kun je namelijk je persoonlijke vermogen beschermen tegen eventuele claims die voortvloeien uit bijvoorbeeld beroepsfouten.

Ook kan het opbouwen van vermogen binnen de managementvennootschap (in plaats van in het operationele bedrijf) helpen om risico’s te verminderen. In de loop van de tijd kan de managementvennootschap ook evolueren naar een patrimoniumvennootschap, wat mogelijkheden biedt voor latere overdracht van bezittingen bij overlijden.

Er zijn verschillende redenen waarom een bedrijf ervoor kan kiezen om een managementvennootschap op te richten. Hier zijn een paar voorbeelden:

 1. Specialisatie: Een managementvennootschap kan zich specialiseren in specifieke managementtaken, zoals financiële planning, marketing of HR. Door deze specialisatie kan een managementvennootschap efficiënter en effectiever zijn dan het operationele bedrijf.
 2. Flexibiliteit: Een managementvennootschap kan flexibeler zijn bij het aannemen en ontslaan van personeel dan een groot bedrijf, waardoor het gemakkelijker is om de juiste mensen op de juiste posities te plaatsen.
 3. Financiële voordelen: Het oprichten van een managementvennootschap kan financieel voordeel opleveren voor een bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door kosten te delen of door gebruik te maken van fiscale voordelen.
 4. Risicospreiding: Het oprichten van een managementvennootschap kan het risico van een onderneming spreiden, waardoor het bedrijf minder kwetsbaar is voor de gevolgen van een slecht presterende afdeling of een verkeerde beslissing.
 5. Beperking van bestuurdersaansprakelijkheid: Een managementvennootschap kan ook worden gebruikt om de aansprakelijkheid van de bestuurder te beperken.

Door het oprichten van een managementvennootschap kan een bedrijf profiteren van deze voordelen, die kunnen bijdragen aan een efficiënter en beter beheer van het bedrijf.

Fiscale voordelen en voordelen op vlak van sociale zekerheid

Wanneer managementdiensten gefactureerd worden via een managementvennootschap dan zullen deze winsten niet onderworpen zijn aan sociale zekerheidsbijdragen. Dat is pas het geval wanneer de bestuurder een bezoldiging zal uitkeren. De managementvennootschap is wel verplicht zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en is jaarlijks een vennootschapsbijdrage verschuldigd.

Ook op fiscaal vlak zijn er een aantal voordelen:

 • Lagere belastingdruk: Een managementvennootschap kan in sommige gevallen een lagere belastingdruk bieden in vergelijking met andere juridische vormen zoals de eenmanszaak.
 • Nadat de alternatieve vormen van beloning geoptimaliseerd zijn, kan er gekeken worden naar manieren om de opgebouwde reserves binnen de vennootschap op een voordelige manier uit te keren. Vaak is dit doormiddel van het uitkeren van dividenden.
 • Een ander voordeel van een managementvennootschap is de mogelijkheid om je loonoptimalisatie naar een ander niveau te brengen. Bestuurders in een operationeel bedrijf hebben vaak verschillende ideeën over hoe hun beloning eruit moet zien. Door gebruik te maken van een eigen managementvennootschap kan dit probleem eenvoudig worden opgelost. Iedereen beslist dan over de besteding van zijn eigen budget.

Beperking van de aansprakelijkheid

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen aansprakelijkheid tegenover derden en aansprakelijkheid tegenover vennoten.

Werken met een managementvennootschap zorgt voor het spreiden van de risico’s, maar tracht ook de aansprakelijkheid zoveel als mogelijk te beperken. Je blijft uiteraard verantwoordelijk voor het bestuur van je eigen vennootschap.

Als bestuurder van een onderneming loop je steeds het risico om aansprakelijk te worden gesteld:

 • Bij gewone bestuursfouten (bijvoorbeeld de handelshuur vergeten verlengen),
 • Bij inbreuken op de wet of de statuten (bijvoorbeeld de jaarrekening niet indienen),
 • Bij buitencontractuele fouten (bijvoorbeeld diefstal van goederen),
 • Bij grove fouten die bijdragen tot faillissement.

Pensioenoptimalisatie binnen de managementvennootschap

Via een managementvennootschap heb je toegang tot meer uitgebreide vormen van pensioenoptimalisatie zoals een IPT verzekering.

De mogelijkheden voor pensioenopbouw zijn afhankelijk van de beloning die je ontvangt vanuit je vennootschap: hoe hoger de (fiscaal belaste) bezoldiging, hoe hoger de (fiscaal voordelige) pensioenopbouw mag zijn. Het is dus belangrijk om een goed evenwicht te vinden.