Aansprakelijkheid tegenover derden

In principe hebben bestuurders en zaakvoerders geen aansprakelijkheid tegenover derden aangezien het de vennootschap is die aansprakelijk wordt gesteld voor fouten die worden toegerekend aan haar organen (art. 2:49 WVV).

Daarnaast moet er rekening worden gehouden met de oprichtersaansprakelijkheid van de oprichters voor de verbintenissen van de vennootschap. De oprichters zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, in geval van faillissement uitgesproken binnen de 3 jaar na de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, indien het aanvangsvermogen bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar (Art. 5:15, Art. 5:16 (BV), Art. 7:17, Art. 7:18, Art. 7:19, Art. 7:20 en Art. 7:21 (NV) WVV).

Vervolgens is een zaakvoerder of bestuurder aansprakelijk tegenover derden voor schade als gevolg van een overtreding van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen of van de statuten.

Aansprakelijkheid tegenover vennoten

Zowel tegenover derden als tegenover de vennootschap is een bestuurder of zaakvoerder aansprakelijk voor alle schade die volgt uit een overtreding van het wetboek van vennootschappen en verenigingen of van de statuten.

Ook hier kan de vennootschap uitzonderlijk de zaakvoerders of bestuurders aanspreken op buitencontractuele basis. Dit gebeurt wanneer de fout een tekortkoming inhoudt van de algemene zorgvuldigheidsplicht van iedereen en bovendien schade heeft toegebracht.

Tussen de vennootschap en de bestuurder of zaakvoerder kan geen buitencontractuele vordering worden ingesteld tenzij zowel de fout als de schade buiten de uitvoering van het contract vallen. Vanaf de inwerkingtreding van het WVV zijn er maximumgrenzen op de aansprakelijkheid van bestuurders opgesteld.

De aansprakelijkheid is slechts een deel binnen het beslissingsproces om al dan niet te kiezen voor het oprichten van een managementvennootschap. Ook fiscale motieven kunnen bijvoorbeeld van belang zijn. Bekijk hier andere motieven of redenen om een managementvennootschap op te richten.