BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN

Als arts, natuurlijke persoon, beoefent u een vrij beroep en bent u niet onderworpen aan de boekhoudwetgeving. Dit wilt niet zeggen dat u geen boekhouding moet houden. De fiscale wetgeving regelt immers de verplichtingen op vlak van de boekhouding in het WIB.

Volgens art. 320 WIB en het ministerieel besluit dient een boekhouding voor een arts, natuurlijk persoon, te bestaan uit ontvangstbewijzen en een dagboek en verantwoordingsstukken.

Ontvangstbewijsboekjes

Deze medische attesten moeten worden gegeven aan de patiënt bij de ontvangst van een betaling. Deze medische attesten kunnen verkregen worden via “Medattest”, een samenwerkingsverband tussen het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en Bpost. Op de website zijn de erkende drukkerijen te vinden, die deze getuigschriften kunnen printen.

Sinds 2018 kan de huisarts ervoor kiezen om zelf het getuigschrift digitaal door te sturen naar het ziekenfonds, het zogenaamde eAttest. Bij gebruik van het eAttest betaalt de patiënt nog steeds het volledige bedrag aan de huisarts. Maar de patiënt moet zelf geen getuigschrift meer bezorgen aan het ziekenfonds. Hij krijgt wel nog een ontvangstbewijs van de huisarts.

Dagboek

In dit dagboek staan de ontvangsten uit het ontvangstbewijsboekje, alle andere ontvangsten of voordelen.

FISCALE VERPLICHTINGEN

Een zelfstandige arts moet enkel de aangifte personenbelasting invullen. Hier worden de baten en de beroepskosten opgenomen.

Baten

De inkomsten van een dokter worden baten genoemd.
Deze baten moeten worden aangegeven in de fiche 281.50 en onder code 1650 van vak XVII: Baten van vrije beroepen.

Beroepskosten

Van deze inkomsten mogen de beroepskosten nog afgetrokken worden op vier voorwaarden:

  1. De kosten moeten noodzakelijk verband houden met het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid (= causaliteitsvoorwaarde).
  2. De kosten moeten gedaan of gedragen zijn in het belastbaar tijdperk (= annualiteitsbeginsel).
  3. De kosten moeten gedaan of gedragen zijn om belastbare beroepsinkomsten te verkrijgen of te behouden (= intentionaliteitsvoorwaarde).
  4. De werkelijkheid en het bedrag van de kosten moeten worden bewezen.

De belastingplichtige heeft de mogelijkheid te kiezen tussen:

  • De aftrek van de bewezen beroepskosten
  • De forfaitaire aftrek volgens de barema’s

Voorafbetalingen

Er worden best voorafbetalingen gedaan om een belastingvermeerdering te voorkomen. Voorafbetalingen doen is niet verplicht, wel aan te raden.

De voorafbetalingen moeten voor volgende data gebeurd zijn:

  • Eerste kwartaal: 10 april
  • Tweede kwartaal: 10 juli
  • Derde kwartaal: 10 oktober
  • Vierde kwartaal: 20 december

Het gemiddelde vermeerderingspercentage is 2,25%.

Indien de arts in de eerste drie jaar van zijn activiteit onvoldoende voorafbetalingen verricht, wordt de sanctie van de belastingvermeerdering niet toegepast.
Als natuurlijk persoon kan er ook een bonificatie verkregen worden. Deze bonificatie wordt gegeven indien een natuurlijk persoon meer dan 106% van het belastbaar bedrag betaald heeft. Zelfstandigen die in hun eerste 3 jaar werkzaam zijn, hebben ook recht op bonificatie.

ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN

Een eenmanszaak moet een zichtrekening bij een financiële instelling openen en ingeschreven zijn in het handelsregister.