Recente positieve arresten

Arrest van Hof van beroep Gent – 26/10/2021

In dit arrest gaat het over een managementvennootschap die volle eigenaar is van een vastgoed. De woning wordt voor 80% gratis ter beschikking gesteld aan haar enige bedrijfsleider (die tevens enige aandeelhouder is).

De vennootschap beroept zich op de bezoldigingstheorie om alle kosten m.b.t. het vastgoed in aftrek te nemen.

De terbeschikkingstelling van het vastgoed is een vorm van bezoldiging, en omdat een bedrijfsleidersbezoldiging in principe gewoon aftrekbaar is, moeten ook de kosten voor het vastgoed gewoon aftrekbaar zijn.

De fiscus gaat hiermee niet akkoord, en wil deze kosten verwerpen.

 • Er was niet aangetoond dat de terbeschikkingstelling specifiek bedoeld is als vergoeding voor werkelijke prestaties
 • Hierover stond namelijk niets in het contract tussen de vennootschap en bedrijfsleider
 • De bedrijfsleider ontvangt reeds een gewone bezoldiging in geld

Het Gentse Hof van beroep geeft de fiscus ongelijk.

 • De loonpolitiek wordt duidelijk vermeld in de notulen van de algemene vergadering
 • Er zijn ook correcte fiscale fiches opgesteld
 • De kosten die een vennootschap maakt om een voordeel alle aard toe te kennen als bezoldiging, zijn aftrekbare beroepskosten
 • De omvang van de bezoldiging is een vrije keuze van de belastingplichtige, en het is niet aan de fiscus om een opportuniteitsoordeel te vestigen over de omvang van de kosten die hiermee verband houden
 • De vennootschap bezit de volle eigendom – wat later aanleiding zal geven tot een belastbare meerwaarde

Conclusie: De vennootschap heeft voldaan aan haar bewijslast dat de kosten van het vastgoed worden gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen of behouden (Art. 49 WIB92).

Arrest van Hof van beroep Antwerpen – 18/01/2022

In dit arrest gaat het over een doktersvennootschap die 99% volle eigenaar is van een vastgoed. In dit gebouw is de maatschappelijke zetel alsook het dokterskabinet gevestigd. De overige 80% wordt voor privégebruik ter beschikking gesteld aan haar enige bedrijfsleider en dokter.

De fiscus verwerpt de kosten m.b.t. het privé gebruikte deel van het vastgoed. Als reden geeft ze hiervoor op dat de bedrijfsleider een extra loon had gekregen waardoor er geen geleverde prestaties meer tegenover het privégebruik van het vastgoed staan. Hierdoor zou niet meer voldaan zijn aan de bezoldigingstheorie.

Het Antwerpse Hof van beroep geeft de fiscus ongelijk.

 • De bedrijfsleider verrichte als enige werkelijke prestaties
 • De omzet – onder de vorm van erelonen- nam jaar na jaar gestaag toe
 • De daling van de winst voor belastingen is irrelevant aangezien dit andere oorzaken kan hebben (verhoging van kosten)
 • De wijze en hoegrootheid van de vergoeding van werkelijke prestaties is een autonome beslissing van de vennootschap – de administratie mag de opportuniteit niet beoordelen
 • Het voordeel alle aard werd vermeld in de individuele fiches
 • De economische noodzaak van een extra bezoldiging moet niet worden aangetoond (verboden opportuniteitsbeoordeling)
 • De terbeschikkingstelling past binnen de verloningspolitiek

Conclusie: Gelet op deze specifieke feitelijke omstandigheden is aan de bezoldigingstheorie voldaan. De aftrek van de kosten werd ten onrechte geweigerd.

In een onderneming zonder personeel en met slechts 1 bedrijfsleider, zal een rechter sneller aannemen dat er voldoende tegenprestaties zijn om de aftrek van de kosten toe te staan.

Negatieve rechtspraak

Belangrijk is op te merken dat er naast positieve rechtspraak, ook veel negatieve arresten bestaan over de kosteloze terbeschikkingstelling van vastgoed aan een bedrijfsleider.

Voorbeelden:

 • Antwerpen, 10 januari 2017
 • Antwerpen, 13 januari 2017
 • Antwerpen, 17 januari 2017
 • Antwerpen, 28 maart 2017
 • HvB Gent, 5 september 2017
 • HvB Gent, 4 december 2018
 • HvB Antwerpen, 26 maart 2019
 • HvB Luik, 17 december 2019
 • Hof van Cassatie, 25 juni 2020
 • HvB Gent, 3 november 2020
 • HvB Gent, 12 januari 2021
 • HvB Antwerpen, 29 maart 2022