Is een holding vrijgesteld van BTW? Of zijn er toch gevallen waarbij een holding btw-plichtig kan zijn? Daarbij moet gekeken worden naar de werkelijke activiteit van de holding:

De activiteit van de holding bestaat enkel uit aandelen beheren

Als de holding enkel instaat voor het beheren van de aandelen, en daarbij geen andere activiteit uitoefent zoals het daadwerkelijk besturen van de dochtervennootschappen (en daar een vergoeding voor ontvangt), dan is als gevolg van artikel 4 §1 van het btw-wetboek de holding niet btw-plichtig. Ze wordt geacht geen economische activiteit uit te oefenen.

Belastingplichtige is eenieder die in de uitoefening van een economische activiteit geregeld en zelfstandig, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, leveringen van goederen of diensten verricht die in dit Wetboek zijn omschreven…

De holding rekent ook een bestuurdersvergoeding aan

Deze situatie is al iets moeilijker omdat er nergens in het btw-wetboek een definitie terug te vinden is over de verplichtingen van de holding.  Het gevolg hiervan is dat elke handeling apart beoordeeld zal moeten worden om na te gaan of de holding al dan niet btw-plichtig is.

Ingevolge artikel 4 §1 van het btw-wetboek is de holding in deze situatie een btw-belastingplichtige.  De bestuurdersvergoeding wordt geacht een dienst te zijn (bepaald in artikel 18 btw-wetboek) die ze levert ten opzichte van derden en die ondergaat wel de btw-plicht.

Recuperatie Btw bij overname

Een holding is slechts btw-plichtig wanneer zij duurzaam economische activiteiten uitoefent en daarvoor een vergoeding ontvangt. Een holding die haar dochterondernemingen actief beheert en daarvoor btw-plichtige managementvergoedingen aanrekent, is bijgevolg een btw-plichtige met recht op recuperatie van de betaalde btw (een passieve holding niet).

De holding kan ook de btw recupereren op de kosten die zij maakt bij het kopen of verkopen van een participatie.
Maar wat gebeurt er als de overname toch niet doorgaat? De voorafgaande kosten zullen reeds betaald zijn, maar heeft men dan ook recht op recuperatie van de btw?

De onderneming kan de btw ook recupereren als de beoogde activiteit niet van de grond gekomen is en dus niet tot belastbare handelingen geleid heeft. Dat is ook het geval als de btw-plichtige de goederen of diensten die tot de recuperatie van btw geleid hebben, uiteindelijk toch niet heeft kunnen gebruiken wegens omstandigheden buiten zijn wil om.

De btw is ook recupereerbaar als er geen rechtstreeks en onmiddellijk verband bestaat tussen een bepaalde handeling en een of meer in een later stadium verrichte handelingen waarvoor een recht op aftrek bestaat. Het volstaat dat de kosten rechtstreeks en onmiddellijk verband hebben met de activiteit van de btw-plichtige in zijn geheel. Ook als een voorgenomen overname niet doorgaat, is de btw op adviesdiensten dus recupereerbaar, als u kunt aantonen dat u van plan was om zich actief in te laten met het beheer van het overnametarget en in dat kader aan de btw onderworpen managementdiensten zou leveren.