Een familiale vennootschap in Vlaanderen kan genieten van een fiscaal gunstregime. Bij een schenking zal een tarief van 0% van toepassing zijn. Bij een erfenis in rechte lijn of tussen partners zal een tarief van 3% tellen. Regelmatig ontvangen we dan ook de vraag of een patrimoniumvennootschap, een managementvennootschap of consultancyvennootschap onder deze regeling kan vallen.

Voorwaarden familiale vennootschap

Eerst en vooral zijn er 2 vereisten die cumulatief vervuld moeten zijn om in aanmerking te komen als een familiale vennootschap

 • Schenker/ erflater en zijn familie moeten op het moment van de schenking/ erfstelling samen minstens over 50% van de aandelen in volle eigendom  beschikken
 • OF: u en uw familie hebben samen een participatie van 30% in uw vennootschap maar hebben samen met 1 andere aandeelhouder minstens 70% van de aandelen in volle eigendom
 • OF: u en uw familie hebben samen een participatie van 30% in uw vennootschap maar hebben samen met 2 andere aandeelhouders minstens 90% van de aandelen in volle eigendom

Daarnaast zijn er nog een aantal andere voorwaarden waaraan de vennootschap moet voldoen:

 • De hoofdactiviteit van een familiale vennootschap moet een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit zijn of de vennootschap moet een vrij beroep tot doel hebben en die activiteit ook effectief uitoefenen.
  • Zuivere managementvennootschappen komen niet in aanmerking als familiale vennootschap
  • Een consultancyvennootschap kan in principe wel onder een familiale vennootschap vallen

EN

 • Een reële economische activiteit uitoefenen: niet zuiver financiële activiteiten
  • Patrimonium- en managementvennootschappen zijn dus uitgesloten
  • Holdingvennootschappen vragen nader onderzoek

EN

Bij schenking:

 • de vennootschap blijft gedurende 3 jaar (*) ononderbroken voldoen aan de eerder opgesomde voorwaarden
 • de activiteit van de familiale vennootschap wordt zonder onderbreking voortgezet gedurende 3 jaar (*)
 • het kapitaal mag gedurende 3 jaar (*) niet dalen d.m.v. uitkeringen of terugbetalingen
 • de zetel van de werkelijke leiding van de vennootschap wordt niet overgebracht naar een staat die geen deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte gedurende 3 jaar (*)

(* vanaf de datum van het verlijden van de authentieke akte)

Bij erfstelling:

 • de vennootschap blijft gedurende 3 jaar (**) ononderbroken voldoen aan de eerder opgesomde voorwaarden
 • de activiteit van de familiale vennootschap wordt zonder onderbreking voortgezet gedurende 3 jaar (**)
 • het kapitaal mag gedurende 3 jaar (**) niet dalen d.m.v. uitkeringen of terugbetalingen
 • de zetel van de werkelijke leiding van de vennootschap wordt niet overgebracht naar een staat die geen lid is van de Europese Economische Ruimte gedurende 3 jaar (**)

(** vanaf de datum van het overlijden van de erflater)

Voordelen familiale vennootschap

 • Schenking van familiale vennootschap aan 0%
 • Erving van familiale vennootschap aan 3% in rechte lijn en tussen partners

Opletten

Je kan een onroerend goed aan deze tarieven schenken / erflaten indien je niet aan fiscaal misbruik doet. Dit wilt zeggen dat je louter en alleen dit goed laat overgaan via de familiale vennootschap met als doel het ontwijken van belastingen. Er moet een andere (niet-fiscale) hoofdreden zijn waarom je dit goed laat overgaan via de vennootschap.

→ Het maakt sinds kort niet meer uit hoeveel % van uw onroerend goed als woning wordt gebruikt (zie vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent op 4 februari 2020).