Maximale betaling aan de werknemers met zo weinig mogelijke kosten voor het bedrijf a.d.h.v. verschillende technieken.

Groepsverzekering

Dit is een collectieve pensioentoezegging opgebouwd uit premiebijdragen van de werkgever en -nemer.
Binnen een bepaalde categorie werknemers moet iedereen gelijk behandeld worden met gelijke premies.

 • Bijdrage werknemer is aftrekbaar;
 • Bijdrage werkgever is niet belastbaar mits:
  • 80%-regel: uitkering beperkt tot 80% van uw huidige brutoloon.
   Alles hierboven wordt belast als een voordeel alle aard.

 • Taxatie bij uitkering hangt af van het soort uitkering
  • Winstdeelname: vrijgesteld
  • Uitkering in de vorm van een lijfrente o.b.v. geschatte levensduur: progressief tarief
  • Uitkering in de vorm van kapitaal: voordelige tarieven
   • Waarborgt een hypothecaire lening: omzetting in fictieve rente belastbaar aan progressief tarief
   • Waarborgt geen hypothecaire lening: verschillende varianten onderhevig aan verschillende tarieven

Auteursrechten

Dit wordt beschouwd als een roerend inkomen belast aan vast tarief in de plaats van loon.

 • Fiscaal zeer voordelig
  • Deels bevrijd van de roerende voorheffing en opcentiemen
  • Forfaitaire beroepskost
  • Vrij van sociale lasten
 • Onderhevig aan strenge voorwaarden

Korte termijn warrantenplan werknemers

Een verkoopbaar recht om aandelen te kopen aan een bepaalde prijs.

 • Vrijgesteld van RSZ mits het naleven van strenge voorwaarden.

Niet recurrente resultaatsgebonden bonus

Een bonus die onderworpen is aan een persoonlijke- en solidariteitsbijdrage.

 • Vrijgesteld van belastingen
 • Onderworpen aan objectieve criteria om gelijkheid te garanderen

Winstdeelname

Een dividend uitkeren aan werknemers.

 • Collectieve premie die identiek is voor alle werknemers.
  • Gecategoriseerde premie a.d.h.v. objectieve criteria
 • Elk jaar kan dit worden herzien (dit is dus geen verworven, toekomstig recht)

Mobiliteitsbudget

Het totale budget van een bedrijfswagen op alternatieve manieren spenderen.

 • Milieuvriendelijke bedrijfswagen
 • Duurzame vervoersmiddelen/huisvestigingskosten
 • Cash na werkgeversbijdrage

Anciƫnniteitspremie

Dit is tweemaal toerekenbaar tijdens de loopbaan van een werknemer.

 • 25 jaar in dienst
 • 35 jaar in dienst

Cheques

 • Maaltijdcheque
 • Cultuur- en sportcheque
 • Eco-cheque
 • Geschenkcheque

Bedrijfsfiets

Het bedrijf koopt een fiets voor de werknemer die gebruikt wordt voor woon-werkverkeer.

 • Niet als voordeel in natura aangerekend
 • Aanvullende kilometervergoeding

Winstbewijzen

Er wordt een deel van de winst uitgekeerd aan de werknemer naar keuze.

 • Dit is niet collectief

Hospitalisatieverzekering

De werknemer en diens gezin verzekeren.

Verzekering gewaarborgd inkomen

Dit is een aanvullende loonvervanging bij langdurige ziekte zodat de werknemer zijn origineel loon blijft behouden.