De schenking van aandelen kan van een gunstiger tarief (3% in Vlaanderen) genieten. Kunnen we hier met een holding of een patrimoniumvennootschap gebruik van maken?

Een van de voorwaarden om aandelen goedkoper te kunnen schenken is als volgt:

“Het moet gaan over aandelen van een vennootschap waarvan de uitoefening van een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit, een vrij beroep of een ambt of post tot doel heeft.”

Zowel een patrimoniumvennootschap als een zuivere holding vallen hier niet onder en zijn dus uitgesloten om van het lager tarief te kunnen genieten. Indien men een onroerend patrimonium wenst te schenken, en zo successierechten uit te sparen, zal moeten letten op de omschrijving van het doel van de vennootschap.

Als de holding een bestuurdersvergoeding rekent aan haar dochterondernemingen, dan oefent zij wel degelijk een handelsactiviteit uit (beheer = administratieve dienst) en wordt zij niet meer aanschouwd als een passieve holding.

Naast bovenvermelde voorwaarde zijn er nog andere voorwaarden gesteld waaraan voldaan moet worden, een opsomming:

  • Het moet om een authentieke schenkingsakte gaan;
  • Zowel de schenker als de begiftigde moet een natuurlijke persoon zijn;
  • De schenker moet de volle eigendom schenken (vruchtgebruikconstructies zijn hierbij niet mogelijk);
  • De begunstigde moet er zich toe verbinden om gedurende minimaal vijf jaar de activiteit voort te zetten (dit mag ook door een andere persoon gebeuren);
  • Het tarief van 3% is niet van toepassing op onroerende goederen die geheel of gedeeltelijk tot bewoning zijn bestemd;
  • Het moet gaan over aandelen van een vennootschap waarvan de uitoefening van een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit, een vrij beroep of een ambt of post tot doel heeft.
  • De aandelen moeten minstens 10% van de stemrechten in de algemene vergadering vertegenwoordigen;
  • De begiftigde moet de volle eigendom van de verkregen aandelen gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar behouden;