De overname van een vennootschap kan een dure operatie zijn. Meestal wordt de bank ingeschakeld om een lening te verkrijgen zodat de overname kan gefinancierd worden. Om echter een lening te kunnen krijgen, moeten voldoende waarborgen gegeven worden.

Ook alle reeds aanwezige activa in de over te nemen vennootschap kunnen aangewend worden om borg te staan voor de lening, bijvoorbeeld door een hypotheek op het gebouw.

Naast een financiering van de bank, kan de over te nemen vennootschap ook een lening toestaan aan de overnemer. Het geld wordt dan samen met de banklening gebruikt om de overname te financieren.

Overnemer is een holding

De overnemer kan nog steeds een holding zijn, met het voordeel dat er geen impact is op de notionele intrestaftrek. Het gebeurt vaak dat de holding niet in de mogelijkheid is om te genieten van de aftrek risicokapitaal, omdat haar eigen vermogen gecorrigeerd moet worden met de deelnemingen die ze in het bezit heeft.

De toekenning van een lening aan de overnemer zal het eigen vermogen van de over te nemen vennootschap niet beïnvloeden, waardoor de aftrek risicokapitaal mogelijk zal blijven.

Interne meerwaarden?

Bij andere fiscale constructies, wordt na enige tijd alle liquiditeiten overgeheveld naar de overnemer (holding). De holding moet immers ook in staat zijn om de aankoop te kunnen financieren.

Toch kan de fiscus vragen stellen bij de inbreng of verkoop van aandelen aan een holding. Wanneer zij beslist dat deze transactie buiten het normale beheer van uw vermogen valt, dan wordt de meerwaarde belast als een divers inkomen.

Deze problematiek van interne meerwaarden is in principe niet van toepassing wanneer de overnemende vennootschap een lening toestaat aan de holding. Er is dan geen sprake van de overheveling van liquiditeiten. Het nadeel hieraan is dat de holding voldoende winst moet maken om de lening terug te betalen, en om alle interesten te kunnen aftrekken.

Voorwaarden voor deze manier van financieren

Deze manier van financieren kan pas toegepast worden als er voorwaarden worden nageleefd door de over te nemen vennootschap:

  • De raad van bestuur moet beoordelen of de financiële steun in het belang is van die vennootschap
  • De verrichting moet tegen billijke marktvoorwaarden gebeuren
  • De kredietwaardigheid van de betrokken partijen moeten onderzocht worden – indien nodig moeten zekerheden gevraagd worden
  • Zij moet hierover een verslag voorleggen aan de algemene vergadering, met vermelding van de overnameprijs
  • De financiële lening moet op voorhand goedgekeurd worden door de algemene vergadering – hiervoor geldt hetzelfde quorum als bij een statutenwijziging (3/4e meerderheid)

Er is eveneens een verplichting om de beslissing van de raad van bestuur te publiceren in het Belgisch Staatsblad. Dit is nadelig omdat de overnameprijs vermeld wordt.

Slechts voor beperkte bedragen

De financiële steun die wordt gegeven aan de overnemer is ook gelimiteerd. Hiermee tracht men te voorkomen dat de financiële steun niet kan leiden tot een daling van het netto actief van de onderneming.

Het bedrag is beperkt tot de som van de uitkeerbare reserves en de opgetelde winsten. De lening of financiële steun moet eveneens op de balans geboekt worden als een onbeschikbare reserve. Hierdoor zullen deze gelden niet meer als dividend kunnen uitgekeerd worden.