Accreditering

Wanneer een arts bijscholingen en zogeheten ‘lokale kwaliteitsgroepen’ volgt, dan krijgtde arts in ruil daarvoor een financiële vergoeding. Dit is accreditering.
Een beginnend arts komt in aanmerking voor een voorlopige accreditering van 1 jaar. De aanvraag moet worden ingediend bij de dienst “accreditering van het RIZIV”, gelijktijdig met of binnen de drie maanden na de aanvraag tot erkenning.  Na dat jaar kan de accreditering met drie jaar worden verlengd, als er voldaan is aan de voorwaarden voor gevestigde artsen.

Periode

Om de drie jaar moet de accrediteringsaanvraag opnieuw ingediend worden.

Tegemoetkoming

Accreditering heeft niet alleen een gunstige invloed op de kwaliteit van de praktijkvoering, maar geeft ook recht op een jaarlijks forfaitair accrediteringshonorarium van 622,61 euro (2019).

Impulsfonds

Het Impulsfonds wil startende huisartsen financieel helpen met de opstart van hun individuele praktijk of groepspraktijk door hun een renteloze lening en/of premie aan te bieden. De renteloze lening dient de huisarts aan te vragen binnen 4 jaar na erkenning als huisarts of terugkeer uit een ontwikkelingsland.

Een renteloze lening

Het Impulsfonds geeft startende huisartsen een renteloze lening zonder waarborg van maximaal
15 000,00 euro. Artsen moeten deze lening terugbetalen in maximum vijf jaar. Er kan één jaar vrijstelling van kapitaalaflossing gegeven worden.

De arts moet bij de aanvraag van deze renteloze lening een aanvraagformulier invullen. Bij dit aanvraagformulier moet er een erkenningsattest van het RIZIV, een kopie van de identiteitskaart van de huisarts, een bewijs van deelname aan een wachtdienst en een attest van eerste installatie bijgevoegd worden.

Premie

Deze premie wordt uitgereikt aan huisartsen die zich vestigen in een zone waar er meer huisartsen nodig zijn.
Er wordt een premie voorzien van 20 000,00 euro. Wanneer u binnen de vijf jaar stopt met uw praktijk, moet deze premie integraal terugbetaald worden.
Om van deze premie te kunnen genieten moet de arts een aanvraagformulier invullen. Er moet ook een erkennningsattest van het RIZIV, een kopie van de identiteitskaart van de huisarts, bewijs van deelname aan de wachtdienst en een bewijs van installatie in een prioritaire zone aangeboden worden.

Deze premie wordt belast aan 16,50%.
Indien u de premie krijgt van 20 000 euro, moet u daar dus 3 300,00 euro belastingen op betalen.

Tegemoetkoming in de loonkosten

Artsen die personeel in dienst hebben om hun onthaal en praktijkbeheer te verzorgen kunnen een tegemoetkoming krijgen van de helft van de werkelijke loonkost met een maximum van 6.697,21 euro per jaar.

Het Vlaams Artsensyndicaat vzw geeft volgende voorwaarden om deze tegemoetkoming te kunnen ontvangen:

  • De arts moet gebruik maken van een gelabeld elektronisch medisch dossier
  • Een schriftelijke arbeidsovereenkomst afsluiten met de bediende die minstens
    o een loonbarema garandeert, vastgesteld door het P.C. 330.04
    o een duidelijke omschrijving van de taken bevat die te maken hebben met het onthaal en het praktijkbeheer

Voor zowel een eenmanszaak als een doktersvennootschap vraagt men om een kopie van de arbeidsovereenkomst, een attest van uw sociaal secretariaat met betrekking tot de gedane loonkost, een erkenningattest van het RIZIV van de huisarts en een kopie van de identiteitskaarten van de huisarts en de bediende bij het aanvraagformulier te voegen.
Bij een vennootschap wordt er nog extra een kopie van de schriftelijke samenwerkingsovereenkomst en een kopie van de statuten gevraagd.

Tegemoetkoming telesecretariaat

Als een arts een contract afsluit met een telesecretariaat die helpt met administratieve taken, kan de arts een tegemoetkoming krijgen.

De tegemoetkoming bedraagt de helft van de reële kosten met een jaarlijks maximum van 3.474 euro per huisarts die tenminste 150 globale medische dossiers beheert. Indien een arts deel uitmaakt van een groepering van meerdere huisartsen, mag dit bedrag vermenigvuldigd worden met het aantal artsen die in de groepering zitten.

Bij de eerste aanvraag wordt een kopie van het contract en een document met de omvang en de inhoud van de diensten gevraagd.