Is het de moeite om te sparen met een vennootschap? Brengt sparen nog iets op voor de vennootschap? Sparen blijft belangrijk voor een bedrijf daar het kan voorzien in belangrijke investeringen en cash overschotten kan aanhouden die dienen als buffer bij tegenslagen.

Ondernemingen ontvangen echter niet altijd een goed rendement op de cash die ze aanhouden. De vraag die dan ook vaak gesteld wordt is welke alternatieven er zijn om van cash overschotten toch meer rendement te kunnen halen?

Spaarrekening

Een onderneming kan cash aanhouden op een spaarrekening. In ruil ontvangt zij daarvoor een interest. Dit is de meest traditionele vorm van sparen die door iedereen gekend is, maar een onderneming zal hier in de meeste gevallen maar een mager rendement op halen.

Garantiefonds

Wanneer een kredietinstelling failliet gaat, beschermt het garantiefonds tot 100.000 euro per persoon en per instelling. Dit geldt ook voor ondernemingen, ongeacht haar statuut of grootte.

Fiscaal vriendelijk sparen via individuele pensioentoezegging (IPT)

Beschrijving

Via een IPT financiert de vennootschap op een fiscaal gunstige manier een aanvullend pensioenkapitaal voor de bedrijfsleider. Deze verzekering richt zich enkel tot bedrijfsleiders van vennootschappen – eenmanszaken, zelfstandigen in bijberoep en loontrekkenden komen niet in aanmerking. Het is vereist dat de bedrijfsleider een regelmatige en maandelijkse bezoldiging ontvangt.

Voordelen/nadelen?

Voordelen

  • Pensioenopbouw.
  • De betaalde premies zijn aftrekbaar in de vennootschapsbelasting.
  • Mogelijkheid om pensioenformules te combineren tot de 80%-grens (fiscale grens pensioenopbouw).
  • Bij verkoop of faillissement blijft het opgebouwd kapitaal gevrijwaard.
  • Mogelijkheid om onroerend goed te financieren met een voorschot uit de IPT of het contract in pand geven als waarborg voor een hypothecaire lening.

Nadelen

  • Het geld is geblokkeerd op lange termijn: het is niet mogelijk om het in IPT geïnvesteerd kapitaal op te nemen voor de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt.

Fiscale behandeling

De betaalde IPT-premie is voor de vennootschap fiscaal aftrekbaar zodra de bedrijfsleider een regelmatige en maandelijkse bezoldiging ontvangt, alsook zolang de premie de zogenaamde 80%-grens niet overschrijdt.

Het aanvullende pensioenkapitaal wordt ook belast. Men betaalt hierbij:
• een RIZIV-bijdrage van 3,55%
• een solidariteitsbijdrage van maximum 2%
• personenbelastingbelasting (verschilt naargelang de betaling van een eenmalig kapitaal of een maandelijkse rente)

Termijnrekening

Een termijnrekening is vergelijkbaar met een spaarrekening. Het verschil zit hem echter in de flexibiliteit. Bij een termijnrekening zet je het geld van de vennootschap tijdelijk vast. In ruil daarvoor zal de bank je op het einde van de termijn belonen met een interest. Het rendement van een termijnrekening zal dan ook hoger liggen dan bij een spaarrekening. Je kan de cash van je onderneming voor korte termijn (6 maand), middellange termijn (1 a 2 jaar) of zelfs voor lange termijn (+2 jaar) op een termijnrekening plaatsen.

(Spaar)verzekeringscontracten

Tak26-producten zijn levensverzekeringen waarbij een gegarandeerd rendement wordt opgeleverd en daarbij een winstdeelname omdat de verzekeringsmaatschappij deze liquide middelen zelf gebruikt en belegd in fondsen. Het zijn kapitalisatiecontracten, hetgeen wil zeggen dat ze tussendoor geen rente opleveren maar opnieuw worden geherinvesteerd. De uitkering ervan zal pas op de vervaldag gebeuren. Een nadeel zijn de instapkosten waardoor het wel belangrijk is om te onderhandelen hierover.

DBI-fondsen

DBI-fondsen zijn fiscaal vriendelijke beleggingsfondsen voor ondernemingen. Deze ondergaan een speciaal belastingregime waarbij de dividenden vrijgesteld zijn van belastingen en de uiteindelijke meerwaarde ook. Bij deze belegging is al meer risico aanwezig omdat de fondsen investeren in aandelen en dus onderhevig zijn aan de grillen van de beurs.

Meer beleggingen

Op zoek naar meer mogelijkheden om rendement te halen uit de cash overschotten van uw vennootschap? Bekijk meer mogelijkheden in deze rubriek: Beleggen met uw vennootschap.