In principe kan elke ondernemer beleggen via de vennootschap, tenzij dit anders vermeld staat in de oprichtingsstatuten van de vennootschap. Of dit al dan niet interessant is, hangt af van fiscale aspecten, rendement van de beleggingen, kosten die hiermee gepaard gaan en de concrete situaties van de ondernemers en vennootschappen.

Mogelijkheden om te beleggen

Beleggen in individuele aandelen

Beschrijving
Een aandeel is een deelneming in het eigen vermogen van een onderneming. Een aandeelhouder is eigenaar van de vennootschap in verhouding tot het aantal aandelen dat hij of zij in bezit heeft. Een belegging in aandelen dient als een belegging op lange termijn te worden beschouwd.

Voordelen/nadelen?

Voordelen

 • Het rendement van een aandeel ligt op lange termijn doorgaans hoger dan dat van andere beleggingen. Een reden hiertoe is dat er aan dit soort beleggingen een hoog risico gekoppeld is. Het rendement van een aandeel wordt vooral bepaald door de verkregen meer- of minderwaarde.
 • Op korte termijn kunnen aandelen ook opbrengsten genereren in de vorm van dividenden.
 • Liquiditeit: indien de aandelen beursgenoteerd zijn, kunnen deze vrij gemakkelijk en snel verkocht en aangekocht worden.

Nadelen

 • Beleggingen in aandelen brengt een hoog risico mee:
  • de waarde van het aandeel op de beursmarkt kan erg schommelen naargelang de vooruitzichten van de onderneming en de algemene tendens
  • het al dan niet verkrijgen van een dividend is afhankelijk van de rendabiliteit van de onderneming

Fiscale behandeling

De ontvangen dividenden en gerealiseerde meerwaarden zijn normaal gezien belastbaar in de vennootschapsbelasting. Indien het aandeel echter voldoet aan de voorwaarden van de DBI-aftrek, is er een vrijstelling van belasting mogelijk.

De gerealiseerde minderwaarden op aandelen niet aftrekbaar. Dit kan ertoe leiden dat de vennootschap toch vennootschapsbelasting zal moeten betalen op haar beleggingen ondanks het feit dat de globale aandelenportefeuille een negatief rendement realiseert.

Op de ontvangen dividend wordt roerende voorheffing gerekend. Dit kan worden teruggevorderd in de aangifte vennootschapsbelasting. (Indien de aandelen privé zijn aangekocht, en het dividend dan ook privé wordt ontvangen, kan in de aangifte personenbelasting ook een beperkt bedrag aan ingehouden roerende voorheffing worden gerecupereerd.)

Beleggen in obligaties en andere vastrentende effecten

Beschrijving

Een obligatie is een schuldbekentenis van een emittent; ze vertegenwoordigt een fractie van een lening uitgegeven door een emittent waarvoor de obligatiehouder interesten ontvangt (coupons).

Voordelen/nadelen?

Voordelen

 • Dit type belegging is meestal het minst volatiel en risicovol, wat iets meer zekerheid biedt:
  • Het bedrag, de datum van de tussentijdse inkomsten en de terugbetaling van het kapitaal worden bepaald op het moment van de emissie
 • Beleggingen in obligaties, hoofdzakelijk staatsobligaties van de OESO, zijn mogelijk vanaf heel bescheiden sommen en zijn toegankelijker voor iedereen.
 • Naast regelmatige inkomsten kunnen obligaties meerwaarden genereren als de marktrente lager wordt dan het tarief van de obligatie in bezit.
 • Liquiditeit: In tegenstelling tot privébeleggingen zijn obligaties over het algemeen op elk ogenblik verhandelbaar op een secundaire markt volgens de beschikbare liquiditeit.

Nadelen

 • De kapitaalgarantie is slechts van kracht op de vervaldag.
 • Gedurende de looptijd van de lening zal de waarde van de obligatie schommelen op basis van diverse factoren. De belangrijkste zijn de ontwikkeling van de rentevoeten en de financiële soliditeit van de emitterende onderneming.
 • De reële waarde van het kapitaal ten tijde van de terugbetaling op de eindvervaldag, is door de inflatie over het algemeen lager dan de waarde van het kapitaal op het moment van de emissie.
  • Dit fenomeen, ‘monetaire erosie’ genaamd, wordt nog groter naarmate de inflatie hoger wordt en de looptijd van de obligatie langer wordt. Dit kan gecompenseerd worden als de nominale rentevoet hoger is dan de gemiddelde inflatierentevoeten gedurende de looptijd van de obligatie.
 • Een lening kan slechts tijdens de inschrijvingsperiode aan de initiële voorwaarden worden verkregen. Buiten deze periode wordt de lening verkregen tegen een variabele prijs en het makelaarsloon moet bij de aankoopprijs worden gerekend.

Fiscale behandeling

De meerwaarden die de vennootschap realiseert, alsook de interesten die men ontvangt, zijn belastbaar. Niettegenstaande zijn de minderwaarden die de vennootschap realiseert op obligaties en andere vastrentende effecten aftrekbaar. De vennootschap wordt in deze situatie belast op het effectief rendement van de portefeuille obligaties en andere vastrentende effecten.

Beleggen in ICB’s en gemeenschappelijke beleggingsfondsen

Beschrijving

Beleggen in een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB) wil zeggen dat men aandelen koopt van die vennootschap. Bij deze vorm van beleggen vertrouwt men het bestuur van deze onderliggende portefeuille toe aan specialisten die al het geld van de ICB collectief beleggen. De belangrijkste ICB’s zijn de ‘beveks’ (Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal). Sicav is de Franse vertaling hiervoor (Société d’Investissement à Capital Variable).

Voordelen/nadelen?

Voordelen

 • Diversificatie: de belegger een gediversifieerde portefeuille aanleggen met risicospreiding.
 • Beheer door professionele beheerders: rendabeler en efficiënter; professionele beheerders kunnen sneller inspelen op de marktomstandigheden. Voor beleggers die geen tijd hebben, of niet over voldoende kennis beschikken om zelf hun portefeuille te beheren, zijn ICB’s een geschikte oplossing.
 • Schaalvoordelen: gezien de omvang van de ingebrachte middelen zijn kostenverlagingen en betere rendementen mogelijk.
 • Aangepaste beleggingen: de veelheid van bestaande ICB’s en de eigenheid van elke ICB maken het mogelijk om in te spelen op de specifieke en gevarieerde behoeften van de beleggers.
 • Mogelijkheid om geen al te hoge bedragen te beleggen: zelfs met een lage inleg kan de belegger participeren in verscheidene markten of zelfs verscheidene valuta’s.
 • Toegang tot specifieke markten of tot verfijnde financiële producten (opties, futures).
 • Liquiditeit en transparantie: de inventariswaarde (voor beveks) of de beurskoers (voor bevaks) wordt minstens tweemaal per maand en vaak zelfs dagelijks berekend. Naast de informatie die verplicht moet worden verspreid onder de beleggers, verstrekken heel wat financiële instellingen op hun website informatie in de vorm van technische fiches van fondsen en informatiebrochures.

Nadelen

 • Kostprijs: op deelbewijzen en aandelen van ICB’s worden doorgaans beheers-, instap- en uitstapkosten en taksen op beursverrichtingen (TOB) aangerekend.
 • Naargelang het type fonds en de onderliggende waarde waarin de ICB zal worden belegd, moet men rekening houden met bepaalde nadelen die eigen zijn aan het financiële instrument in kwestie.

Fiscale behandeling

Vanuit fiscaal oogpunt dienen de aandelen van ICB’s te voldoen aan dezelfde voorwaarden als bij het rechtstreeks beleggen in aandelen. De BEVEK beantwoordt niet aan de taxatievoorwaarde voor de DBI-aftrek. Om die reden geven de aandelen geen recht op DBI-aftrek en zijn eventuele dividenden en meerwaarden op dividenden belastbaar. De minderwaarden zijn niet fiscaal aftrekbaar.

Beleggen in DBI-Fondsen (DBI-BEVEK)

Beschrijving

Dankzij de DBI-aftrek zijn ontvangen dividenden en meerwaarden op aandelen vrijgesteld van belastingen. Om van de DBI-aftrek te kunnen genieten dient men te voldoen aan de volgende drie voorwaarden:

 • Belastingsvoorwaarde: dividenden en meerwaarden moeten hun oorsprong vinden in vennootschappen die onderworpen zijn aan een “normaal” belastingregime.
 • Permanentievoorwaarde: uw vennootschap moet de aandelen gedurende minstens 1 jaar ononderbroken aanhouden of hebben aangehouden.
 • Participatievoorwaarde: het dividend moet verband houden met aandelen die een participatie vertegenwoordigen in het kapitaal van de uitkerende vennootschap van op zijn minst 10 % of met een aanschaffingswaarde van op zijn minst 2,5 miljoen euro.

De laatste voorwaarde vormt vaak een probleem bij kleinere vennootschappen die niet zoveel liquiditeiten kunnen investeren. Beleggen in een DBI-fonds biedt hiervoor een oplossing.

Een DBI-fonds is een beleggingsfonds in de vorm van een vennootschap. Het DBI-fonds moet aan de volgende voorwaarden voldoen om te kunnen genieten van de DBI-aftrek:

 • Het DBI-fonds keert jaarlijks minstens 90% van zijn inkomsten uit als dividend.
 • Het DBI-fonds moet zelf beleggen in bedrijven die een normale taxatie hebben ondergaan.

Indien de vennootschap aan deze voorwaarden voldoet, zijn de dividenden en de gerealiseerde meerwaarden volledig vrijgesteld van belastingen. De gerealiseerde minderwaarde bij DBI-fondsen is echter niet aftrekbaar.

Voordelen/nadelen?

Voordelen

 • De verworven dividenden en gerealiseerde meerwaarden mogen volledig in mindering gebracht worden van de belastbare winst
  • Geen vennootschapsbelasting verschuldigd op de winst van de belegging

Nadelen

 • De investering moet afgetrokken worden van de berekeningsbasis van de notionele interestaftrek

Fiscale behandeling

De inkomsten werden al belast in de uitkerende vennootschap, en niet meer in de ontvangende vennootschap: hierdoor wordt een dubbele belasting vermeden. Hetzelfde geldt voor de meerwaarde bij verkoop.

Beleggen in tax shelter

Beschrijving

Tax shelter is een steunmaatregel om audiovisuele werken, podiumkunsten en gaming aan te moedigen. De investerende vennootschappen kunnen aan de hand van een tax shelter een belastingvoordeel genieten.

De vennootschappen sluiten een raamovereenkomst waarin de investeerder zich verbindt een bepaalde som te storten met het oog op het verkrijgen van een tax shelter-attest dat de productievennootschap belooft te verstrekken aan de investeerder.

Op deze manier kan de investeerder een voorlopige fiscale vrijstelling verkrijgen voor het jaar waarin de raamovereenkomst werd afgesloten. Daarnaast kan de investeerder ook genieten van een bruto premie. Na ontvangst van het uiteindelijke tax shelter-attest wordt de fiscale vrijstelling definitief verworven.

Het bedrag dat kan worden vrijgesteld is, voor de investeerder, per belastbaar tijdperk beperkt tot:

 • De helft van de belastbare gereserveerde winst van de investeerder voor het betrokken boekjaar, vastgesteld voor aanleg van de tax shelter.
 • Maximum 1.000.000 euro.

Voordelen/nadelen?

Voordelen

 • Belastingvoordeel: een fiscale vrijstelling.
 • Extra premie mogelijk: bijkomende bruto premie, binnen de 18 maanden na uw investering.
 • Mogelijk alternatief voor voorafbetaling van belastingen: door het optimale bedrag van de tax shelter te bepalen, kan men nagaan of het een voorafbetaling al dan niet kan vervangen of aanvullen.
 • Verzekering: voor het behalen van een tax shelter-attest verstrekt men een gratis verzekering. Het is dus een berekend risico.

Nadelen

 • De fiscale vrijstelling is pas definitief verworven na ontvangst van het tax shelter-attest. Indien dit attest niet op 31 december van het vierde jaar volgend op de ondertekening van de raamovereenkomst is verkregen, zal de voorlopige vrijstelling aangemerkt worden als belastbare winst van dat belastbaar tijdperk. Hier zullen ook nalatigheidsinteresten van toepassing zijn.
 • Ondernemingen die voldoen aan de voorwaarden van het verlaagde vennootschapsbelastingtarief kunnen een negatief fiscaal rendement behalen indien hun fiscale winst lager is dan 100.000 euro.

Beleggen in trackers/ETF’s

Beschrijving

Trackers of ETF’s (Exchange Traded Funds) zijn beursgenoteerde beleggingsfondsen met een variabel kapitaal. Dit type fonds volgt passief de evolutie van het onderliggend actief. Wegens de beursnotering zijn trackers vlot verhandelbaar. De onderliggende activa zijn zeer divers, dit kan gaan over aandelenindexen, obligaties, valuta etc.

Voordelen/nadelen?

Voordelen

 • Goede diversificatie van individuele trackers, en een ruim aanbod ervan.
 • Lager dan gemiddelde kosten: Er moet geen actief beheer zijn aangezien deze belegging passief de evoluties van de onderliggende activa volgt.
 • Vlotte en snelle verhandelbaarheid op de beurs.
 • Transparant.

Nadelen

 • Eerder risicovol aangezien er geen kapitaalgarantie bestaat.
 • Door de beursnotering zal de waarde en het eventuele rendement onzeker zijn.
 • Eventueel bestaat er ook een wisselkoersrisico.

Fiscale behandeling

Er is een beurstaks verschuldigd bij de aan- en verkoop van trackers. De inkomsten en de meerwaarden bij de verkoop worden belast in de vennootschapsbelasting. Een gerealiseerde minderwaarde is echter niet aftrekbaar.

Beleggen in een Tak26-verzekering

Beschrijving

De Tak-26 verzekering is een levensverzekering waarvan het rendement gegarandeerd is. Bij deze verzekering betaalt men geen premietaks. Het biedt de zekerheid van rendement op korte termijn (vanaf 3 jaar) en er wordt geen risico gelopen om het belegde kapitaal te verliezen.

Voordelen/nadelen?

Voordelen

 • Geen premietaks
 • Gewaarborgd rendement
 • Veilige belegging op korte of middellange termijn

Nadelen

 • Vennootschapsbelasting is verschuldigd op de verworven intresten
 • Geen mogelijkheid tot bijkomende waarborgen opnemen zoals invaliditeit of overlijden
 • Vaak in- en uitstapkosten verschuldigd

Fiscale behandeling

Er is vennootschapsbelasting verschuldigd op het gerealiseerde rendement, en indien er interesten worden verworven zal hier roerende voorheffing op worden ingehouden.

Beleggen in een termijnrekening

Beschrijving

Dit is een belegging op rekening met een vaste rentevoet, en een terugbetaling van het belegde kapitaal op de vervaldag.

Voordelen/nadelen?

Voordelen

 • Hogere interest dan wanneer het geld op een klassieke spaarrekening staat
 • Relatief veilig: het kapitaal wordt op de vooraf bepaalde  vervaldag terugbetaald.
 • Flexibele looptijd
 • Geen instapkosten of beheerskosten

Nadelen

 • Liquiditeitsrisico: geïnvesteerde kapitaal is pas beschikbaar na afloop van de termijn
 • Kredietrisico: enkel de eerste 100.000 EUR van het kapitaal is gewaarborgd.
 • Eventueel een wisselkoersrisico bij beleggen in vreemde munten

Fiscale behandeling

Op de ontvangen interesten is roerende voorheffing verschuldigd.

Beleggen in fysiek goud of zilver

Beschrijving

Goud is het meest gebruikte edelmetaal voor beleggingsdoeleinden. De referentieprijs van goud wordt uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD) per ons. Het gaat om goud op rekening, d.w.z. goud dat materieel niet leverbaar is. Goud wordt voornamelijk verhandeld in de vorm van futures en opties. Andere edelmetalen kunnen zijn: zilver, platina, palladium, etc. Deze metalen houden eerder een hoog risico in.

Voordelen/nadelen – Algemeen?

Voordelen

 • Diversificatie van de beleggingsportefeuilles kan hiermee verbeteren

Nadelen

 • Lagere transparantie
 • Minder liquide

Voordelen/nadelen – Goud?

Voordelen

 • Gemakkelijk verhandelbaar overheen de wereld tegen een gekende prijs die uitgedrukt wordt volgens internationale normen
 • Diversificatie: goud hangt niet vast aan aandelenkoersen of valuta
 • Vrijgesteld van belastingen

Nadelen

 • Prijsschommelingen kunnen hoog zijn
 • Muntrisico

Fiscale gevolgen

Bij verkoop met meerwaarde is dit belastbaar tegen het vennootschapsbelastingtarief. Een minderwaarde is fiscaal wel aftrekbaar.

Goud is vrijgesteld van btw. Zilver daarentegen is wel in sommige gevallen onderworpen aan btw.

Soort beleggingDividenden
Interesten
Gerealiseerde meerwaardeGerealiseerde minderwaarde
SpaarrekeningBelastbaarn.v.t.Aftrekbaar
Individuele aandelenBelastbaar (vrijgesteld indien DBI-aftrek* van toepassing)Belastbaar (vrijgesteld indien DBI-aftrek* van toepassing)Niet aftrekbaar
Obligaties en andere vastrentende effectenBelastbaarBelastbaarAftrekbaar
BeleggingsfondsBelastbaarBelastbaarAftrekbaar:
onderliggend obligaties
Niet aftrekbaar: onderliggend aandelen
DBI-BEVEKVrijgesteldVrijgesteldNiet aftrekbaar
Trackers/ETF’sBelastbaarBelastbaarNiet aftrekbaar
Tak26-verzekeringBelastbaarn.v.t.Aftrekbaar
TermijnrekeningBelastbaarn.v.t.Aftrekbaar
Goud (fysiek)n.v.t.BelastbaarAftrekbaar
Zilver (fysiek)n.v.t.BelastbaarAftrekbaar
*De voorwaarden om te kunnen genieten van de DBI-aftrek zijn de volgende:
Permanentievoorwaarde: de aandelen minstens één jaar ononderbroken in eigendom.
Taxatievoorwaarde: de uitkerende vennootschap wordt op haar winst belast in een normaal belastingregime.
Participatievoorwaarde: een bezit van minstens 10% van de aandelen in de vennootschap of het investeringsbedrag bedraagt minstens 2.500.000 euro.