Terug naar het overzicht

Functie van de managementvennootschap

Niet alleen een mandaat als bedrijfsleider kan worden opgenomen door de vennootschap. De managementvennootschap kan ook een aantal specifieke diensten presteren en hiervoor een managementfee aanrekenen.

De managementvennootschap als orgaan

Een vennootschap is een afzonderlijke rechtspersoon maar kan niet zelf handelen. De rechtspersoon zal altijd moeten handelen via haar organen (mensen). De organen van de vennootschap zijn de algemene vergadering van aandeelhouders, de raad van bestuur, het directiecomité en het dagelijks bestuur.

Een bestuurder kan alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen die door de wet of de statuten specifiek zijn voorbehouden aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Vennootschappen kunnen het mandaat van bestuurder opnemen (ook in de BVBA[1]) tenzij de statuten van de vennootschap waar het mandaat zal uitgeoefend worden dit verbiedt of als het niet kadert in haar maatschappelijk doel.

De wet op de Corporate Governance heeft sinds 1 september 2002 de verplichting ingevoerd om een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Artikel 61 §2 W.Ven. stelt dat de vaste vertegenwoordiger burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk is alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen. Hiermee is het motief om een managementvennootschap op te richten om aansprakelijkheidsbeperking te bekomen van minder belang geworden

Als een managementvennootschap wordt benoemd als bestuurder van de werkvennootschap, zal hij naar derden steeds moeten optreden via de vennootschap wat tot een cascade van vermeldingen leidt wat niet praktisch is en vaak wordt vergeten. Toch is dit belangrijk omdat het niet respecteren van deze vermeldingen een indicatie van simulatie kan zijn.

De natuurlijke persoon kan dit vermijden door ten kostenloze titel een naamverleningsovereenkomst met de werkvennootschap af te sluiten of door de natuurlijke persoon te benoemen als (onbezoldigde) bestuurder.

De managementvennootschap als aannemer/lasthebber

De managementvennootschap als aannemer of lasthebber zal met de exploitatievennootschap een overeenkomst[2] afsluiten.

Daden van bestuur kunnen niet inherent zijn aan deze overeenkomst want deze kunnen enkel gesteld worden als mandataris

Deze overeenkomst is een lastgeving of een huur van werk (ook aannemingsovereenkomst genoemd).

De lasthebber verricht rechtshandelingen voor rekening en in naam van de lasthebber.

Bij een aannemingsovereenkomst (huur van werk) zal de aannemer materiële en intellectuele handelingen verrichten voor de opdrachtgever zonder dat er een ondergeschikte band tussen beiden bestaat. De aannemer stelt alle handelingen in eigen naam en voor eigen rekening. Hij kan de opdrachtgevende vennootschap dus niet verbinden.

Volgens artikel 1986 B.W. wordt vermoed dat de rechtshandelingen bij lastgeving onbezoldigd zijn. Indien er wel een bezoldiging wordt uitgekeerd zal de rechtbank deze bezoldiging kunnen controleren en eventueel matigen. Bij aanneming is dit niet zo.

De toegekende bezoldiging kan vast of variabel (gerelateerd aan de winst) zijn. Bij winstgerelateerde bezoldiging moet artikel 617 W.Ven. gerespecteerd worden. Winst uitkeren is enkel toegestaan als hierdoor het netto-actief niet daalt onder de som van het gestort kapitaal en de wettelijke en statutaire reserves.

Indien een manager/natuurlijk persoon en managementvennootschap worden gecombineerd kan de toerekening van de vergoeding aan beiden een moeilijke opgave zijn. Om (para)fiscale redenen kan men geneigd zijn om de vergoeding maximaal toe te gaan kennen aan de vennootschap. Dit is een fiscaal risico want de belastingadministratie is zich hier ook van bewust.

                                                                                                   [1] Voor de BVBA was er vroeger een wettelijke uitzondering waardoor enkel natuurlijke personen zaakvoerder konden zijn.

[2] Ook wel managementovereenkomst, adviesovereenkomst, dienstenovereenkomst of consultancyovereenkomst genoemd.