Het gebruik van e-commerce steeg de laatste jaren aanzienlijk en de verwachting is dat deze trend zich nog jarenlang zal verder zetten. De BTW op e-commerce volgde al lang de regels van verkopen op afstand, maar de huidige toename van e-commerce maakte duidelijk dat er hier veranderingen moesten in komen. De Europese Unie vond het van groot belang dat er specifieke regels werden ontworpen voor de verrichtingen die verband hielden met e-commerce. Een overzicht:

Toepassingsgebied

Deze wetgeving is van toepassing bij verkopen aan particulieren (B2C), alsook op verkopen aan één van de volgende rechtspersonen (‘groep van vier’):

  • Een kleine onderneming die een jaaromzet heeft die kleiner is dan 25 000,00 euro.
  • Een forfaitaire landbouwer
  • Een vrijgestelde btw-plichtige die onder artikel 44 van het btw-wetboek valt
  • Een niet-belastingplichtige rechtspersoon

Bij deze rechtspersonen zijn er enkele uitzonderingen. Zo kan er vrijwillig voor gekozen worden om zelf de btw te voldoen. Daarnaast is er een verplichting om de btw zelf te voldoen wanneer er voor meer dan 11.200 euro intracommunautair wordt gekocht.

Regelingen

Algemene regeling

Deze regel heeft betrekking op verkopen aan een particulier gevestigd in hetzelfde land in de Europese Unie als de leverancier. Bij deze verkopen wordt de btw aangerekend die gelijk is aan de btw waar de leverancier gevestigd is. Dit wordt dan ook opgenomen in één van de volgende codes in de btw-aangifte: [00]; [01]; [02]; [03] en [54].

Verkopen op afstand

Deze regel heeft betrekking op verkopen aan een particulier gevestigd in een land in de Europese Unie verschillend aan dat van de leverancier. Oorspronkelijk was deze regel enkel van toepassing op de zogenaamde TBE-diensten (Telecom, Broadcasting en Electronico supplied services). In dit geval is de btw van toepassing in de lidstaat waar de niet btw-plichtige afnemer gevestigd is. Voor deze diensten kon men gebruik maken van de MOSS-aangifte (Mini One-Stop Shop-aangifte) waardoor men zich niet moest registreren in het land van de afnemer, maar de verschuldigde (buitenlandse) btw hier in België kon voldoen.

Verkopen van goederen

Deze goederen werden vroeger via een algemene regel en een uitzonderlijke regeling voor verkopen op afstand geregeld. De algemene regel zegt dat de levering plaatsvindt, waar het vervoer aanvangt. Hierdoor wordt de btw geheven in het land waar de levering aanvangt. Daarnaast bestaat er ook nog de uitzonderlijke regeling voor verkopen op afstand: de levering vindt plaats in het EU-land waar de goederen aankomen (art. 15 §1 Wbtw), als de volgende voorwaarden voldaan zijn:
-De goederen worden vervoerd, door of voor rekening van de leverancier
-De klant moet een particulier zijn, of een rechtspersoon uit ‘de groep van vier’
-De drempel voor verkopen op afstand is niet overschreden
(Elke lidstaat had zijn eigen drempel waarbij de verkoper van goederen het grensbedrag niet mocht overschrijden voordat je de btw moest toepassen in het land van bestemming.)

Nieuwe regeling

Vanaf 1 juli 2021 worden alle drempels afgeschaft en herleid naar één globale grens van 10.000,00 euro voor micro-ondernemingen. Deze drempel is van toepassing op de verkoop van zowel diensten als goederen en bovendien is deze drempel een gezamenlijke drempel voor alle landen samen. Als de onderneming geen micro-onderneming is, zijn er helemaal geen grensbedragen meer.

Niet-Unieregeling

Deze regeling is van toepassing op alle diensten vertrekt aan particulieren. Deze verkopen worden gerapporteerd in de OSS-aangifte (ter vervanging van de vroegere MOSS-aangifte welke van toepassing was op een beperkte aantal diensten). De One-stop shop aangifte (OSS) is een nieuwe aangifteverplichting die van toepassing is vanaf de nieuwe Europese richtlijn van 2021.

Het is belangrijk dat de dienst van de buiten de EU gevestigde onderneming verricht moet worden aan een niet-belastingplichtige (‘groep van vier’ of particulieren) die gevestigd is in de EU. Het grote verschil met deze regeling ten opzichte van de invoerregeling is dat er geen aansprakelijk vertegenwoordiger moet aangesteld worden in het land waar de dienst wordt verstrekt. De dienstverrichter kan ook vrij kiezen in welke lidstaat de onderneming zich gaat identificeren voor voldoening van de verschuldigde btw (zie artikel 58 ter §1 2° Wbtw).

De aftrekbare btw in het land waar de dienst gevestigd is, kan niet worden afgetrokken via deze OSS-aangifte. Voor de aftrek van de btw, moet er nog steeds een aparte aangifte ingediend worden.

Unieregeling

Deze regeling is van toepassing op ondernemingen gevestigd in de EU die diensten verricht aan niet-belastingplichtigen (‘groep van vier’ of particulieren). Deze regeling heeft eveneens betrekking op intracommunautaire afstandsverkopen van goederen. In het geval van intracommunautaire afstandsverkopen, kan de belastingplichtige zowel binnen als buiten de EU gevestigd zijn. De derde optie die onder deze nieuwe Unieregeling valt, zijn de elektronische interfaces.

Een verschil met de niet-Unieregeling is dat enkele lidstaten verkiezen om een aansprakelijk vertegenwoordiger aan te stellen. In België is dit verplicht voor een leverancier die niet in de EU gevestigd is of geen akkoord geeft voor wederzijdse bijstand in dit land.

De grens van 10.000,00 euro voor micro-ondernemingen is ook geldig in de Unieregeling, alleen wordt de grens sneller bereikt doordat er nu ook de intracommunautaire afstandsverkopen naast de TBE-diensten in dit grensbedrag worden meegeteld.

De OSS-aangifte moet bij de Unieregeling ook elektronisch zijn en binnen de maand volgend op de maand van het kwartaal ingediend zijn. Deze aangifte is dus ook op kwartaalbasis. Als men de btw van dit land wil aftrekken, dan kan dit niet via de OSS-aangifte, hiervoor moet men gebruik maken van de 13e richtlijn (de teruggaafprocedure) voor de belastingplichtigen die niet gevestigd zijn in de EU.

Invoerregeling

Deze regeling bestond nog niet voor 1 juli 2021 en is van toepassing voor afstandsverkopen vanuit een derdelandsgebied. Voordien was het afhankelijk van de intrinsieke waarde of de goederen wel of niet werden onderwerpen aan btw. Als de goederen een intrinsieke waarde hadden die lager is dan 22,00 euro, werd het goed zowel vrijgesteld van btw, alsook van douanerechten. Dit kon leiden tot oneerlijke concurrentie, wat dan ook een reden is van de introductie van de invoerregeling.

Deze nieuwe regeling vanaf 1 juli 2021 is van toepassing op zowel invoeren vanuit een derde land, waarvan de aankomst van de zending dezelfde is als de lidstaat waar het goed werd ingevoerd, als de invoeren uit een derde land waarvan de aankomst van de zendingen een andere lidstaat is dan diegene waar het goed werd ingevoerd.

  • Het gaat om een goed met een intrinsieke waarde lager dan 150,00 euro dat verzonden is vanuit een derdelandsgebied of een derde land.
  • Daarnaast is het belangrijk dat de goederen (in)direct worden vervoerd door en voor rekening van de leverancier.
  • De laatste voorwaarde is dat de goederen niet onderworpen worden aan accijnzen die algemeen beslist zijn in de EU (Artikel 58 quinquies §1 Wbtw).

Vanaf 1 juli 2021 worden voor de goederen met een intrinsieke waarde meer dan 150,00 euro nog steeds dezelfde regels voorzien. Er is zowel btw verschuldigd in de EU, als eveneens douanerechten verschuldigd.

Overzicht

Niet-UnieregelingUnieregelingInvoerregeling
Waarop van toepassing?DienstenDiensten
IC afstandsverkopen
Elektronische interfaces
Afstandsverkopen vanuit een derde land
Door wie?Niet in de gemeenschap gevestigde belastingsplichtigenBelastingplichtigen gevestigd binnen of buiten de EU (voor goederen)EU gevestigde leveranciers/interfaces
Niet in de EU gevestigde leveranciers/interfaces
Aan wie?Particulieren(Niet-belastingplichtige) rechtspersonen die zijn onderworpen zijn aan belasting(Niet-belastingplichtige) rechtspersonen die zijn onderworpen zijn aan belasting
Aansprakelijk vertegenwoordiger?Niet van toepassingHangt af van de lidstaat van identificatieTussenpersoon
Aangifte?OSS-aangifte
Elektronisch
Kwartaalbasis
OSS-aangifte
Elektronisch
Kwartaalbasis
OSS-aangifte
Elektronisch
Maandbasis
Recuperatie btw?13e richtlijn (teruggaafprocedure) of
btw-identificatie in deze lidstaat
13e richtlijn (teruggaafprocedure) of
btw-identificatie in deze lidstaat of
Vatrefund procedure
13e richtlijn (teruggaafprocedure) of
btw-identificatie in deze lidstaat of
Vatrefund procedure
Lidstaat identificatie?Vrij te kiezenBelastingplichtige gevestigd in EUR: Lidstaat van vestiging
Belastingplichtige gevestigd buiten EU: Lidstaat waaruit deze goederen worden vervoerd
Belastingplichtige gevestigd in EUR: Lidstaat van vestiging
Belastingplichtige gevestigd buiten EU: Lidstaat waaruit deze goederen worden vervoerd
Tussenpersoon: Daar waar de tussenpersoon is gevestigd
Factureringsregels?Zelfde als lidstaat identificatieZelfde als lidstaat identificatieZelfde als lidstaat identificatie