Tips & Tricks

Actualiteit: Begrotingsakkoord en de fiscale gevolgen.

Onderstaand een kort overzicht van de wijzigingen die op til zijn:

Notionele interestaftrek: het maximumtarief wordt verlaagd tot 3% (voor KMO’s: 3,5%). De overdraagbaarheid wordt afgeschaft (nu is overdracht nog mogelijk naar de 7 volgende belastbare tijdperken) en de aanwending van de in het verleden overgedragen aftrek wordt per belastbaar tijdperk beperkt tot 60% van de belastbare basis. 

Invoering van een thin cap regel: interesten zullen niet meer aftrekbaar zijn in de mate dat een bepaalde verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen wordt overschreden.

De vrijstelling op meerwaarden op aandelen in de vennootschapsbelasting wordt onderworpen aan de voorwaarde dat de aandelen voor minimum 1 jaar zijn aangehouden. Niet-vrijgestelde meerwaarden worden belast aan een tarief van 25%.

Voor de aftrek van pensioenbijdragen voor groepsverzekeringen (80%-regel) wordt een loonplafond ingevoerd.

Interne pensioenprovisies moeten verplicht worden geëxternaliseerd over een periode van drie jaar. De geëxternaliseerde stock wordt belast aan een tarief dat lager is dan het normale tarief van 4,4% op groepsverzekeringspremies.

Roerende voorheffing: het tarief wordt verhoogd tot 21%. Een aanvullende crisisbijdrage van 4% zal worden geheven op de roerende inkomsten boven 20.000 EUR (dus tarief van 25%). Wat nu reeds wordt belast aan een tarief van 25%, blijft onderworpen aan een tarief van 25%. Liquidatieboni blijven onderworpen aan een tarief van 10%. Aan de vrijstelling van roerende voorheffing op spaarboekjes wordt niets gewijzigd.

Het voordeel van alle aard van een bedrijfswagen zal worden berekend in functie van de CO2-uitstoot (zoals nu al het geval is) én de cataloguswaarde van het voertuig.
Het basispercentage gebruikt voor de forfaitaire waardering van aandelenopties wordt verhoogd van 15 naar 18%.

De waardering van voordelen van alle aard voor bedrijfsleiders (verwarming en elektriciteit en de terbeschikkingstelling van een privéwoning met een kadastraal inkomen hoger dan 745 EUR) zal worden aangepast.

De aftrekbare uitgaven worden omgevormd tot belastingverminderingen aan een percentage van 45% (aftrek eigen woning, kinderoppas, giften) of 30% (de rest).

De belasting op pensioenkapitalen opgebouwd door werkgeversbijdragen wordt verhoogd van 16,5% naar 20% (in geval van pensioen op 60 jaar) en 18% (in geval van pensioen op 61 jaar).

De belastingverminderingen inzake pensioenen, die momenteel worden berekend op basis van de gemiddelde aanslagvoet, zullen worden berekend op basis van een percentage van 30% voor alle belastingplichtigen.

Er wordt een belasting ingevoerd op de omzetting van effecten aan toonder in gedematerialiseerde effecten (1% voor omzettingen in 2012, 2% voor omzettingen in 2013, 3% voor omzettingen van rechtswege op het einde van de omzettingsperiode (eind 2013)).

De btw op betaaltelevisie wordt verhoogd van 12 naar 21%. De vrijstelling van btw voor notarissen en gerechtsdeurwaarders wordt afgeschaft.

De tarieven en de plafonds inzake beurstaks worden verhoogd met 30%.

Een volledige analyse kan teruggevonden worden op de website van unizo: http://www.unizo.be/viewobj.jsp?id=4802126

Gezien de wijzigingen omtrent de berekening van het voordeel alle aard van bedrijfswagens, is het nuttig om volgende site eens te bekijken:

Attentia: overzicht van de toestand in de toekomst (onder voorbehoud).


Geheime commissielonen en voordelen alle aard

Recent is er heel veel commotie geweest omtrent het verkeerd aangeven van voordelen van alle aard. Ondertussen heeft minister Reynders laten weten dat dit niet zo nauw moet genomen worden. Ondertussen werden alle controleurs er echter nog eens aan herinnert dat ze een heffing van 300% (de geheime commissielonen) kunnen toepassen indien ze vaststellen dat er voordelen alle aard niet of foutief werden aangegeven.

Meer informatie kan je terugvinden in bijlage.


Download PDF

Kleine fiscale wijzigingen: waarop moet er gelet worden?

Binnenlandse dagvergoedingen gestegen vanaf 01/06/2011.

Het nieuwe bedrag dat mag worden toegepast is 18.47 euro per dag waar je minstens 5 uur buiten het kantoor werkt. De toegekende bedragen zijn nog steeds aftrekbaar voor de vennootschap en er moeten geen bewijsstukken worden bijgehouden om de kost te bewijzen.

Belangrijk is nog steeds dat aangetoond kan worden dat er effectief buiten het kantoor gewerkt werd.

Buitenlandse dagvergoeding zijn ook gestegen.

Ook de buitenlandse dagvergoedingen zijn aangepast sedert 1 april 2011. Deze verschillen van land tot land.

Let wel op: Er werd een nieuwe circulaire gepubliceerd waar nu wordt verduidelijkt wie hiervan mag genieten: Enkel personen met ‘een sedentaire functie’ mag dus een dagvergoeding toekennen. Concreet wil het zeggen dat als de verplaatsing naar het buitenland deel uitmaakt van de beroepsactiviteit, dat er geen dagvergoeding meer kan toegekend worden. Pech dus voor vertegenwoordigers die voor het grootste deel in het buitenland vertoeven.

Als de werkzaamheden in het buitenland niet deel uitmaken van de normale activiteit, dan blijft het echter wel mogelijk om een dagvergoeding toe te kennen. Voor de normale zakenreizen is er dus niets veranderd.

De tabel met de nieuwe cijfers kan je als pdf-bestand onderaan dit bericht terugvinden.

De tabel met de nieuwe cijfers kan je als pdf-bestand onderaan dit bericht terugvinden.

Meer belastingen te betalen door bedrijfsleiders.

Hou er rekening mee dat er vanaf inkomstenjaar 2010 een daling heeft plaatsgevonden van de forfaitaire kostenaftrek voor bedrijfsleiders: het percentage is gezakt van 5% naar 3% waardoor het mogelijk is dat je met dezelfde inkomsten meer belastingen moet betalen. De maximum kostenaftrek bedraagt voor 2010 dus amper 2.150 euro meer, in 2009 was dit nog 3.590 euro.

Voordelen alle aard stijgen ook weer.

·        Autokosten: deze worden berekend op het type brandstof en de co2-uitstoot. Als je ons de CO2-uitstoot nog niet hebt doorgegeven, dan kan je dit nog steeds doen. De coëfficiënten die gebruikt worden zijn voor inkomstenjaar 2011 ook gestegen. Deze voordelen kunnen wel worden afgetrokken van de verworpen uitgaven in de vennootschapsbelasting.

·        Verwarming en elektriciteit: deze bedragen worden forfaitair toegekend. Beide bedragen zijn dan ook opgetrokken naar respectievelijk 1.640 euro en 820 euro.

·        Gratis bewoning: De berekening van dit voordeel is voornamelijk afhankelijk van de indexatie coëfficiënt. Het valt dus niet uit te sluiten dat dit voordeel ook alweer lichtjes zal stijgen.

Voordelen alle aard worden in de privé belast, de bedragen maken deel uit van het loon dat je uit de vennootschap uitgekeerd krijgt. Ze maken wel deel uit als basis voor de groepsverzekering op voorwaarde dat ze maandelijks worden aangerekend. Daarnaast maken ze ook deel uit van het minimumloon dat moet worden uitgekeerd om te bepalen of de vennootschap van het verlaagd tarief kan genieten.


Download PDF

Zomermaand = studentenmaand

Nu de zomer voor veel studenten officieel van start is gegaan, komt de vraag vaker terug waarop men moet letten als een student een vakantiejob doet. Aspecten zoals kinderbijslag en het fiscaal ten laste blijven van de ouders zijn zeer belangrijk.

Alle nodige informatie kan kort en bondig worden teruggevonden in bijgevoegd pdf-bestand.


Download PDF

Versoepeling van het bankgeheim: wat verandert er concreet?

Na heftige politieke discussies is nu toch een ingrijpende versoepeling van het bankgeheim goedgekeurd.

                                                                                                                               

Van zodra er ‘aanwijzingen’ zijn dat een belastingplichtige mogelijk belastingen ontdoken heeft, mag de fiscus bij banken inlichtingen gaan vragen over die belastingplichtige. De fiscus mag ook bij de bank aankloppen als hij voornemens is een aanslag te vestigen op basis van tekenen en indiciën.

De fiscus kan van de uitgebreidere mogelijkheden om het bankgeheim op te heffen, al gebruik maken vanaf 1 juli 2011.


Download PDF
< vorige1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13volgende >