Tips & Tricks

Geheime commissielonen van kracht vanaf juli 2012.

Uitleg: geheime commissielonen.
De aanslag op geheime commissielonen is niet nieuw, maar onlangs kreeg ‘deze aanslag op verdoken meerwinst’ veel aandacht van de fiscus door de publicatie van een nieuwe circulaire. Nieuw in deze circulaire is dat niet aangegeven voordelen van alle aard ook onder deze maatregel kan vallen.

In het verleden kon deze geheime commissielonen vermeden worden door bepaalde voordelen die niet werden opgenomen op de loonfiche, af te boeken op de rekening-courant. De rekening-courant daalt hierdoor wel, maar er zijn geen belastingen op verschuldigd. Meestal werd dit toegepast na een controle.

Deze methode mag niet meer worden toegepast. Wordt bijvoorbeeld na een controle vastgesteld door de controleur dat het beroepsdeel van een ‘zakenreisje’ (waarbij de partner mee reist) of een andere opgenomen kost toch onvoldoende kan bewezen worden, dan mag dit niet meer worden afgeboekt van de rekening-courant. Er wordt een afzonderlijke aanslag gevestigd van 309% voor het verkregen voordeel.

Rekening-courant niet meer bruikbaar?
Het afboeken van kosten waarvan het beroepsgebruik niet kan worden bewezen mag wel nog steeds spontaan worden afgeboekt van de rekening-courant. Het enige dat niet meer mag is dat achteraf doen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een controle.

Een voorbeeld.
We hoeven het niet ver te zoeken: GSM en internetkosten worden frequent op naam van de vennootschap gezet. Het valt aan te nemen dat er ook telefoontjes privé gebeuren, of dat het internet even privé wordt gebruikt. Van zodra er 1 ogenblik is waarop deze privatief worden gebruikt, dan is daar in principe een voordeel alle aard op verschuldigd. Komt de controleur daarmee af, en er is geen voordeel aangerekend (bijvoorbeeld een forfaitair geraamd bedrag) dan kan men hierop de geheime commissielonen toepassen en dus een belasting van 309% heffen.

Een vergeten voordeel van 150 euro krijgt dus opeens een kostenplaatje van 463 euro. Een geluk bij een ongeluk: de aanslag aan 309% vormt wel een aftrekbare beroepskost. Het is dus geen boete die via de verworpen uitgaven uit het resultaat wordt gefilterd.

Hoe kan je je veilig stellen?
. De fiscus geeft de belastingplichtige tijd tem eind juni om spontaan de private kosten op te biechten.
. Laat ons altijd weten indien er kosten zijn die niet thuishoren in de boekhouding of waarvan er twijfel kan ontstaan. Op die manier kunnen we nog tijdig een aanpassing doorvoeren.


Download PDF

Pensioenkapitaal opbouwen

Dat zelfstandigen een laag pensioen genieten is alom bekend. We zijn dus in feite verplicht om zelf initiatief te nemen om onze oude dag te kunnen financieren. We onderscheiden in ons stelsel verschillende pensioenpijlers.


In de publicatie in bijlage vind je meer informatie over deze pensioenpijlers, gaan we na waar mogelijke optimalisaties liggen en hoe deze gecombineerd kunnen worden.


Download PDF

Actualiteit: BTW-boetes stijgen aanzienlijk.

Het BTW-wetboek voorziet bij overtreding(en) van het wetboek of van de uitvoeringsbesluiten in niet-proportionele en proportionele geldboeten.

Sinds 1 juli 2012 is vork van de niet-proportionele btw-boeten verdubbeld van “25 tot 2.500 euro” per overtreding naar “50 tot 5.000 euro”. De schaal van de niet-proportionele geldboeten is vastgesteld bij KB nr. 44 van 9 juli 2012. Indien een overtreding echter is begaan om BTW te ontduiken dan wordt het bedrag van de hoogste geldboete – voorzien voor deze overtreding – verdubbeld, met een maximum van 5.000 euro per overtreding. Niet alleen de vork is verdubbel, er zijn ook nieuwe overtredingen voorzien waarvoor een boete kan worden opgelegd. De lijst van inbreuken die beboet kunnen worden is enorm lang...

Deze niet-proportionele fiscale geldboeten hebben voornamelijk betrekking op inbreuken van formele aard. Zo ondermeer het niet (tijdig) indienen van een periodieke btw-aangifte, het niet (tijdig) indienen van de jaarlijkse lijst van BTW-plichtige klanten of de opgave voor intracommunautaire handelingen, uitreiken van foutieve of laattijdige facturen of het toevallig verkeerd invullen van een BTW-aangifte zonder dat de onregelmatigheid impact heeft op de netto-BTW-positie van de belastingplichtige kan voortaan leiden tot een boete.

Gelijktijdig met de significante verhoging van deze boeten wordt daarenboven het barema van de vroegere administratieve verminderde geldboeten opgeheven. Dit impliceert dat de vermindering (soms zelfs de kwijtschelding) van de niet-proportionele geldboeten voor een eerste of tweede overtreding verdwijnt. Voor de bepaling van het bedrag van de toe te passen geldboete, wordt rekening gehouden met dezelfde overtredingen die werden begaan gedurende een periode van vier jaren die voorafgaat aan het tijdstip waarop de overtreding wordt begaan.

Blijkens KB nr. 41 van 9 juli 2012 worden de proportionele BTW-geldboeten verhoogd van 10% naar 15% op de verschuldigde BTW in het geval een BTW-belastingplichtige laattijdig of zelfs niet het verschuldigde BTW-bedrag betaalt of nalaat de voorschotten waarvan de opeisbaarheid blijkt uit de periodieke BTW-aangiften te voldoen. De andere proportionele boeten blijven ongewijzigd.

Actualiteit: Bestaande interne pensioensvoorzieningen mogen blijven

Een van de doelstellingen die door de regering werd overwogen, was het opheffen van de mogelijkheid waarover een bedrijf beschikt om via een interne voorziening een individuele pensioenbelofte op te bouwen ten voordele van de zelfstandige bedrijfsleiders uit de eerste categorie.

Van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsultenten ontvingen wij vandaag volgende update omtrent dit onderwerp:

Geen retroactieve werking

Het compromis voorziet dat bestaande interne pensioenvoorzieningen niet moeten worden geëxternaliseerd, terwijl nieuwe pensioenvoorzieningen en verhogingen van bestaande interne pensioenprovisies vanaf 2012 extern moeten worden opgebouwd: hetzij bij een verzekeraar, hetzij bij een pensioenfonds.

Actualiteit: voordelen alle aard wagen en gratis bewoning

De voordelen van alle aard werden grondig aangepast. Vooral de berekening van de voordelen van het gebruik van een wagen als deze van het gratis gebruik van een woonst kunnen voor grote verschillen zorgen. Een overzicht:

Voordeel alle aard auto’s:

De nieuwe voordelen worden berekend op basis van de catalogusprijs en CO2 uitstoot.

Recentelijk werd wetsontwerp houdende fiscale bepalingen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Daaruit kunnen we onder catalogusprijs afleiden:

“Onder cataloguswaarde wordt verstaan de gefactureerde waarde inclusief opties en belasting over de toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno. Deze definitie is zowel van toepassing op nieuwe wagens, als op tweedehands wagens of wagens in leasing.”

In januari 2012 werd de definitie nader bepaalt. Zo is het dus ook niet meer mogelijk om een wagen door te verkopen aan een tweede vennootschap - aan lagere prijs aangezien de wagen mogelijks al voor een deel afgeschreven is - om op die manier een lager voordeel alle aard te kunnen genieten. Wel werd er rekening gehouden met de leeftijd van de wagen: Elk jaar dat de auto in gebruik is, mag een bepaald percentage worden afgetrokken van de catalogusprijs. De basis mag echter niet lager zijn dan 70% van de catalogusprijs.

Via volgende link kan je het nieuwe voordeel alle aard reeds simuleren en zien welke impact deze wijziging heeft voor jouw wagen : http://www.sdworx.be/secure3/co2calculation/Default.aspx?lang=nl

Een tweede optie - naast het belasten als voordeel alle aard - is ook mogelijk voor oudere wagens of wagens die afgeschreven zijn. Er kan overwogen worden deze privé over te nemen en te werken met een kilometervergoeding. Dit kan door te werken met opname kilometerstand (begin en einde boekjaar en/of aan de hand van de onderhoudsfacturen) en deze stand te beperken tot het beroepsgebruik (bijvoorbeeld 70% beroepsmatig). Op deze manier kan men dan het voordeel alle aard vermijden. Het enige waar er dan bij controle kan over getwist worden is de hoogte van het beroepsmatig percentage.


Voordeel alle aard voor gratis bewoning

De voordelen voor de gratis beschikking over een woning (die eigendom is van de vennootschap) worden praktisch verdubbeld.

De nieuwe formule is als volgt :

Kadastraal inkomen (bijvoorbeeld 2500 euro) *1,579*100/60* 3,8 (tov 2 vroeger) = 25.000,83 euro op jaarbasis. Dit bedrag dient dan gevoegd te worden bij Uw bruto belastbaar inkomen.

Een kleine troost: je mag het kadastraal inkomen beperken tot het privaat deel van de woning.

Bijvoorbeeld: KI x 70% privaat gebruik *1,579*100/60* 3,8
Download PDF
< vorige1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13volgende >