Terug naar het overzicht

VI. KRUISPUNTBANK ONDERNEMINGEN (KBO)

Iedereen die zich wil inschrijven in de KBO dient bij de inschrijving via het ondernemingsloket een diploma of een attest voor te leggen ter staving van zijn bedrijfsbeheer.

Men verkrijgt dit attest indien men hetzij op basis van studies, hetzij op basis van het beroepsverleden kan aantonen over voldoende kennis van bedrijfsbeheer te beschikken. Komen als zodanig in aanmerking :

Studies

 1. Een diploma of getuigschrift van:
  1. Derde graad (volledig) algemeen-, technisch-, kunstonderwijs;
  2. Diploma Beroepssecundair onderwijs van de afdeling Handel, Boekhouding of Verkoop;
  3. Centrale examencommissie;
  4. Opleiding ondernemingshoofd van Syntra;
  5. Onderwijs voor sociale promotie.
 2. Ieder diploma van het hoger onderwijs;
 3. Een getuigschrift van een versnelde cursus van minstens 128 lesuren gespreid over ten minste 3 maanden van Syntra;
 4. Een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig wordt beschouwd aan een Belgisch;
 5. De door de Minister erkende aktes, na verificatie van de leerstof;
 6. De vroeger bekomen attesten "beheerskennis".


Praktijkervaring

Wie de vereiste diploma's of getuigschriften niet kan voorleggen, kan de beheerskennis toch bewijzen met volgende praktijkervaring :
 1. Ondernemingshoofd van een nijverheids-, handels- of ambachtswerkzaamheid evenals een land- of tuinbouwactiviteit als zelfstandige in hoofd- of bijberoep.

  Voorwaarde: Minstens 15/15 (hoofdberoep = 5/15, bijberoep = 3/15) in de loop van de laatste 15 jaar.

  Bewijs:
  1. de inschrijving in het handels- of ambachtenregister of een getuigschrift van de belastingscontroleur, EN
  2. attest van het sociaal verzekeringsfonds (begin- en stopzettingsdatum/hoedanigheid).


 2. Bestuurder of zaakvoerder van een onderneming

  Voorwaarde: Minstens 15/15 (hoofdberoep = 5/15, bijberoep =3/15) in de loop van de laatste 15 jaar.

  Bewijs:
  1. contact filiaalbeheerder of benoemingsakte tot mandataris of bewijs handelsregister van de vennootschap, EN
  2. attest van het sociaal verzekeringsfonds (begin- en stopzettingsdatum/hoedanigheid).


 3. Zelfstandig helper van een ondernemingshoofd

  Voorwaarde: Minstens 5 jaar ervaring in de loop van de laatste 15 jaar.

  Bewijs:
  1. getuigschrift van het zelfstandige ondernemingshoofd, EN
  2. attest van het sociaal verzekeringsfonds (tenzij echtgenote helper of helper < 20 jaar).


 4. Bediende in een leidinggevende functie

  Voorwaarde:
  1. minstens 5 jaar in de loop van de laatste 15 jaar;
  2. adjunct zijn geweest van het ondernemingshoofd, van de zaakvoerder of bestuurder met gedelegeerde verantwoordelijkheden of;
  3. lid zijn geweest van de staf met beleidsopdrachten of verantwoordelijke voor een afdeling.
De Kamer voor Ambachten en Neringen verifieert het voldoen aan de voorwaarden.

Bewijs:
 1. de arbeidsovereenkomst, EN
 2. een rekeninguittreksel uitgereikt door de dienst van de werknemerspensioenen of een ander sociaal document waaruit de leidinggevende functie blijkt.
Noot
De beheerskennis kan ook aangetoond worden door de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner van de zelfstandige, op voorwaarde dat men reeds minstens 6 maanden op hetzelfde adres gedomicilieerd is.
Tenslotte kan de beheerskennis ook nog aangetoond worden door de zelfstandige helper (beperkt tot de derde graad) of de in dienst genomen werknemer die belast wordt met het bedrijfsbeheer.
Volgende personen moeten de kennis bedrijfsbeheer niet bewijzen:
 • de overlevende echtgenoot of samenwonende partner die de onderneming overneemt bij het overlijden van het ondernemingshoofd;
 • de overnemer van een onderneming gedurende één jaar volgend op de overname;
 • de kinderen van een overleden ondernemingshoofd gedurende drie jaar volgend op de overname. Bij minderjarige kinderen, begint de termijn van 3 jaar te lopen vanaf hun 18de verjaardag;
 • zij die zich onderwerpen aan een begeleiding georganiseerd door een erkende organisatie.