Terug naar het overzicht

Nieuwe formaliteiten overdracht handelszaak

Welke overdrachten vallen eronder?
De overdrachten "in eigendom of in vruchtgebruik van een geheel van goederen, samengesteld uit onder meer de elementen die het behoud van cliëntèle mogelijk maken en die voor de uitoefening van een vrij beroep, ambt of post of een industrieel, handels- of landbouwbedrijf worden aangewend, evenals de vestiging van een vruchtgebruik op dezelfde goederen." (art. 442bis W.I.B. 1992).

Welke overdrachten worden niet geviseerd?
De overdrachten die worden uitgevoerd door een curator, een commissaris inzake opschorting of in het kader van een fusie, splitsing, inbreng van een algemeenheid van goederen of van een tak van werkzaamheid overeenkomstig de bepalingen van de Vennootschappenwet.

Kennisgeving
Een eensluidend afschrift van de akte van overdracht moet worden overgemaakt aan de ontvanger der directe belastingen van de woonplaats of van de maatschappelijke zetel van de overdrager. Deze kennisgeving zal in principe gebeuren door de overnemer.

Niet tegenstelbaarheid
De overdracht is niet tegenstelbaar aan de Ontvanger der directe belastingen tot na verloop van de maand die volgt op de maand waarin kennisgeving aan de ontvanger is gebeurd.

Hoofdelijke aansprakelijkheid
De ontvanger van de directe belastingen kan de overnemer hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de belastingschulden van de overdrager, tot na verloop van de termijn van de niet-tegenstelbaarheid. De aansprakelijkheid is beperkt tot het gedeelte van de overdrachtprijs dat de overnemer reeds vóór het verstrijken van dezelfde termijn heeft gestort of verstrekt, of tot beloop van de nominale waarde van de aandelen die in ruil voor de overdracht zijn toegekend vóór verloop van dezelfde termijn.

Onmiddellijke tegenstelbaarheid en geen hoofdelijke aansprakelijkheid
Niet-tegenstelbaarheid en hoofdelijke aansprakelijkheid kunnen vermeden worden door bij de kennisgeving aan de ontvanger een fiscaal certificaat te voegen waarin de bevoegde ontvanger bevestigt dat de overdrager geen fiscale schulden heeft. Dat certificaat moet dan samen met de akte van overdracht aan de ontvanger overgemaakt worden. En dit moet gebeuren uiterlijk 30 dagen na het bekomen van het certificaat.

Fiscaal certificaat
Bij de ontvanger van de woonplaats of van de maatschappelijke zetel van de overdrager kan een certificaat worden aangevraagd waarin de ontvanger bevestigt dat de overdrager geen fiscale schulden heeft. De ontvanger reikt het uit binnen de dertig dagen na de aanvraag. Het attest blijft dertig dagen geldig.
De ontvanger zal geen certificaat afleveren indien op de dag van de aanvraag een aanslag ten laste van de overdrager werd gevestigd die een zekere en vaststaande schuld vormt. Ook niet indien het wordt aangevraagd na de aankondiging van of tijdens een belastingcontrole of na het verzenden van een vraag om inlichtingen.

Praktische werkwijze bij een overname:
1. aanvraag van het fiscaal certificaat door de overlater
2. kennisgeving van de overdracht met toevoeging van het fiscaal certificaat binnen de dertig dagen na de aflevering ervan
3. betaling overnameprijs door overnemer.

Indien er geen attest wordt afgeleverd:
1. aanvraag fiscaal certificaat: wordt geweigerd
2. kennisgeving van de overdracht
3. termijn laten verlopen ("einde volgende maand")
4. betaling overnameprijs door overnemer.