Terug naar het overzicht

Managementvennootschap – het begrip

Een managementvennootschap is een courant gebruikte term die het Belgisch recht nergens wordt gedefinieerd.

Zoals het woord het zegt is de managementvennootschap “een vennootschap die het managen van een andere vennootschap als haar taak beschouwt”. De managers bieden dus hun diensten aan via een vennootschap.

De term managementvennootschap verwijst dus niet naar een specifieke vennootschapsvorm maar naar de activiteit of het doel van de vennootschap.

Een managementvennootschap kan op twee manier optreden in een andere vennootschap:

-          als orgaan van de vennootschap (mandataris)

-          als aannemer of lasthebber van de vennootschap (via managementovereenkomst)

Een managementovereenkomst is een overeenkomst waarin bepaald wordt dat een ander persoon tegen betaling de vennootschap zal bijstaan in het beheer. De omschrijving van deze opdracht zal om verschillende redenen beter nauwkeurig zijn.

Een vennootschap mag niet het volledige beheer of de controle overlaten aan een derde. Bepaalde bevoegdheden zijn specifiek toegewezen aan de algemene vergadering of de raad van bestuur. Via dergelijk contract kunnen enkel beperkte handelingen, die nodig zijn voor de dagelijkse werkzaamheid van de vennootschap en die van gering belang zijn of een snelle oplossing vragen, worden afgestaan. Ook delegatie via volmachten moet beperkt zijn in omvang en duur.

De manager die een managementvennootschap opricht kon voorheen als natuurlijk persoon zijn diensten op twee manieren aanbieden:

-          als zelfstandige

-          als werknemer

Omdat de (para)fiscale druk in België zeer hoog is, zijn bestuurders, leden van het directiecomité, bedrijfsleiders en hogere kaderleden (staf- en lijnfuncties) gemotiveerd om een vennootschap op te starten. Op deze manier wensen ze meer netto inkomsten over te houden. Er wordt een rechtspersoon tussen de werkvennootschap en de manager geplaatst.

Indien de manager voorheen aan de vennootschap verbonden was via een arbeidsovereenkomst[1] zal moeten worden geanalyseerd of het oprichten van een managementvennootschap tot de mogelijkheden behoort. Voorzichtigheid is hier evenwel geboden in het kader van de schijnzelfstandigheid (zie verder).

Volgende motieven kunnen aan de basis liggen van het oprichten van een managementvennootschap:

-          juridische motieven (aansprakelijkheidsbeperking)

-          fiscale motieven

-          sociaal-zekerheidsrechterlijke motieven

-          vermogen- en/of successieplanning

-          financiële en/of economische motieven[2].

De managementvennootschap kan dus verschillende inhouden hebben en door verschillende types managers worden opgericht. In elke situatie zal een aantal beslissingen moeten genomen worden.[1] Twee vennootschappen kunnen niet samenwerken via een arbeidsovereenkomst.

[2] Een managementvennootschap wordt zelden opgericht om krachten van verschillende managers te bundelen binnen een vennootschap en hierdoor eventueel kosten te besparen. Dit motief zal dan ook niet verder worden besproken.